De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

Linux commando overzicht

Oplossing Hier een overzicht van de veel gebruikte commando's. Een beter overzicht vindt je hier: http://www.oreillynet.com/linux/cmd/

Bestandsbeheer:

cp ( copy )
mv ( move )
ls ( list )
rm -R dirnaam/ ( hele directory weghalen )
rm -rf dir dir weghalen ( zonder te vragen voor iedere file )
rm file ( file weghalen )
find . -name bestand
whereis **
updatedb ( of 'createdb' = index van alle bestanden aanmaken ) (findutils moet geinstalleerd zijn!)
locate ( zoeken in de index )

Bestandsbeheer2:

pico filename (teksteditor) (pine moet geinstalleerd zijn)
echo > test.php (leegmaken)
echo commando >> test (commando toevoegen aan test)
cat file >> file2 (inhoud file in file2 zetten)

CommandoBeheer:

commando1 ; commando2 ; commando3 ( meerdere commando's tegelijkertijd uitvoeren )
grep ( bepaalde informatie ergens uitzoeken )
grep "modprobe scsi" ./* -r (informatie zoeken uit de files * en in subdirs)
history | grep configure ( alle history oproepen met de commandline configure )
cat /home/INSTALL | grep -A25 "QUICK INSTALL (Hoofdstuk opvragen, Static)"
strace /usr/local/apache/bin/httpd
diff filename1 filename2 (files vergelijken op inhoud)
cat /proc/mdstat ( processen bekijken -> /proc )

Bestandsrechten, chmod:

ls -al ( zie je de rechten van de bestanden )

het bestandstype is (- = gewoon bestand, d = directory, l = link, enz.); rwx zijn de permissies voor de eigenaar van het bestand (read/lezen, write/schrijven, execute/uitvoeren); r-x zijn de permissies voor de groep van de eigenaar van het bestand (read, execute); (Ik ga het niet hebben over het begrip groep, je kunt zolang je beginner bent zonder ;-0 r-x zijn de permissies voor alle andere gebruikers (read, execute).

De directory /bin heeft ook permissies: zie sectie Directory Permissies voor verdere details. Daarom kun je het bestand /bin/ls niet verwijderen tenzij je root bent: je hebt geen permissie om dat te doen. Het commando voor het wijzigen van de bestandspermissies is:

$ chmod <wieXperm> <file>

'wie' is u (user, dat is de eigenaar), g (group), o (other=anderen), X is of + of -, perm is r (read), w (write), of x (execute). Algemene voorbeelden van chmod zijn:
$ chmod +x bestand

hiermee wordt de execute permissie voor het bestand ingesteld.

$ chmod go-rw bestand

hiermee wordt de read en write permissies voor iedereen behalve de eigenaar ingesteld.

$ chmod ugo+rwx bestand

dit geeft iedereen read, write en execute permissie.

# chmod +s bestand

hiermee wordt een zogenoemd ``setuid'' of ``suid'' bestand aangemaakt--- een bestand dat iedereen uit mag voeren met de privileges van de eigenaar. Je zal ongetwijfeld root suid bestanden tegenkomen; dit zijn vaak belangrijke systeembestanden, zoals de X-server.
Een beknoptere manier om naar permissies te refereren is met cijfers: rwxr-xr-x kan worden uitgedrukt als 755 (iedere letter correspondeert met een bit: --- is 0, --x is 1, -w- is 2, -wx is 3...). Het ziet er moeilijk uit, maar met wat oefening zal je het concept begrijpen. root, als superuser, kan de bestandspermissies van iedereen wijzigen. LMP.

Modules laden:

insmod (module in de kernel stoppen)
modprobe ( module laden )
modprobe -c ( overzicht alle modules )
lsmod ( zien welke modules er zijn geladen )
rmmod ( module unloaden )
/lib/modules/2.x.x/*. ( path modules )

Netwerkbeheer:

ifconfig eth0 hw ether 00:10:A7:18:A6:D1 (mac adres aan kaart knopen)
ifconfig eth0 129.125.103.216 netmask 255.255.0.0 (vast ip onder mask 255.255.0.0
route add default gw 129.125.103.251 metric 1 (gateway toevoegen)
netstat ( -a )
netstat -ea (zie een mooie lange lijst met alle processen in beeld)
ifconfig -a
tcpdump icmp
route ( lijst te zien welke Ip wat doen en forwarden )
route delete IP ( een routing weghalen )
ifconfig ( lijst met ip gegevens )
dhcpcd -n eth0 ( ipconfig /renew op eth0 )
ifconfig eth0 up / down ( je eth0 interface neerleggen of weer activeren )

Procesbeheer en Servicesbeheer:

ps -a ( list alle processen )
ps -eaf (zie een nog mooiere lijst met alle processen)
top -u apache (procesmonitor van alle processen onder gebruiker apache)
kill -09 # process nummer
killall httpd (beeindig alle httpd processen)
chkconfig --del httpd ( bv httpd met uit te zetten )
ntsysv
dig ( dns testen -> dig @e.root-servers.net . ns >root.hints )
nslookup ( dns testen )
hostname ( hostname -s -> om je hostname mee te bekijken en te veranderen )
lsof | grep LI ( geeft alle porten weer )

Bak Restarten en Afsluiten:

shutdown -h now ( shutdown )
shutdown -r now ( restart )
reboot ( restart )

SchijfBeheer:

df -h ( diskspace )
hdparm -t /dev/hda ( test snelheid hd )
quota -a ( space op shell )
mount
/dev/hda: 1e drive (master) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdb: 2e drive (slave) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdc: 1e drive (master) op de 2e (secondary) ide-controller
/dev/hdd: 2e drive (slave) op de 2e (secondary) ide-controller
fsck /hda2 ( bv hda2 scandisken )
fdisk ( partities indelen )
mke2fs ( partities formateren )
hdparm -c1d1X69 /dev/hda (udma activeren op hda)
du -skh * (directorysize weten)

In- en Uitpakken:

rpm --rebuilddb ( rpm database vernieuwen )
rpm -ivh rpm (install)
rpm -Uvh rpm (upgrade)
gunzip *.tar.gz ( uitpakken )
tar -xvf .tar ( uitpakken )
tar -zxvfz gunzip *.tar.gz ( meteen een gzip uitpakken )
tar -cf Create File
tar tf <archive_name.tar> | less ( tonen van de inhoud )
gzip 'file' ( bestandje inpakken )

#tar inpakken:
tar --create --verbose --file=bestandsnaam.tar directory

#gzip inpakken:
tar cfz bestandnaam.tar.gz directory

#inhoud bekijken:
tar tf bestandsnaam.tar.gz | less

#bestandnaam.tar.gz uitpakken naar /home/test/
tar zxvf bestandsnaam.tar.gz --directory=/home/test/

#Zip file uitpakken
unzip bestandsnaam.zip -x

Gebruikersbeheer:

useradd -c "Piethein Strengholt" piethein
userdel piethein
passwd piethein
whoami ( welke user ben ik )
groupadd groepnaam
rechten root verkrijgen met 'su' + password
'quota' en 'edquota' ( diskpercentages instellen voor users.. ook /etc/fstab aanpassen! )

Files Linken ( Symbolische Links, Snelkoppeling ala Windows maken )

ln -s locatie1 locatie2 ( om iets te linken..)

bv je wilt overal irc kunnen starten:

ln -s linux-2.4.20 linux
ln -s /usr/local/bin/irc /sbin/irc
ln -s /usr/local/bin/irc /bin/irc

Om een symbolische link aan te maken:
$ ln -s <bestand_of_dir> <linknaam>
Voorbeeld:
$ ln -s /usr/doc/g77/DOC g77manual.txt

Info over Server opvragen:

top ( geheugenbeheer )
uptime ( dagen dat server draait )
uname -a ( wat draait er op het systeem )
hostname ( wat is de hostname van de server )
locate -u
echo $PATH ( zien welke path er in mem staat )
free ( zien hoeveelheid geheugen )
free -m (beter leesbaar formaat)

Screen:

Met screen kunnen we programma's op de achtergrond laten doordraaien!
screen -d -m -S server1 ./commando (screen starten onder naam server1)
screen -X -S server1 quit (quit naar server1 sturen)
screen start -> control+A , D (detachen)

Makkelijk Files Ftp-en:

ftp
'prompt' ( dan vraagt ie niet iedere keer om 'y' )
dan 'mget *
wget

ftpwho (om te zien wie er op de ftp allemaal is ingelogd)

Chown:

chown [opties] gebruiker:groep file-of-dir
-R is recursive ( pakt ie alle sub dirs )
chown -R piethein:pietheingroup ./psybnc

chown changes the user and/or group ownership of each
given file, according to its first non-option argument,
which is interpreted as follows. If only a user name (or
numeric user ID) is given, that user is made the owner of
each given file, and the files' group is not changed.

Handige Proggies

bandmon
nmap -O statistics.dedigate.com
ettercap

Sendmail:

killall -9 sendmail
sendmail -bd -q 30

Lilo:

lilo.conf

image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0
label=linux
read-only
root=/dev/hda2

lilo om het weer opnieuw te laden
----------------

Iets compilen:

./configure
make
make install ( uninstall: make uninstall )

Config Files:

/etc/resolv.conf ( nameservers opgeslagen )
/etc/named.conf ( config file van dns - bind )
/etc/nsswitch.conf ( is een lang bestand waarin beschreven wordt waar data vandaan gehaald moet worden )
/etc/fstab ( indeling van partities en hd's )
/etc/issue ( instellen bericht voor inloggen )
/etc/motd ( instellen bericht na inloggen )
/etc/profile ( instellen $PATH en andere variabelen,enz )
/etc/bashrc ( instellen aliassen en functies, enz )
/home/homedir/.bashrc ( instellen van je aliassen + functies )
/home/homedir/.bash_profile of
/home/homedir/.profile ( instellen omgeving + starten van programma's )
/etc/inetd.conf ( kan je telnet, ssh en ftp op andere porten laten draaien )
/etc/lilo.conf ( Instellingen Lilo ( bootmenu )
/var/www ( www-dir van Apache )
/etc/cron.daily/slocate.cron
/usr/src/linux ( kernel-2.2.20-i686.config -> config kernel file )
/etc/sshd_config ( port veranderen ssh ! )
/var/log/messages ( log van boot etc )
/usr/src/linux/ ( map met config files voor compilen nieuwe kernel )
/etc/motd -> welcome message SSH ( bij telnet naar server/bak )

.ProgNaamRc ( Instellingen bepaalde proggies )
.inputrc: gebruikt door bash voor het definiëren van key bindings;
.xinitrc: gebruikt door startx voor het initialiseren van het X Window System;
.fvwmrc: in gebruik door de window manager fvwm.
.joerc, .jstarrc: in gebruik door de editor joe;
.jedrc: in gebruik door de editor jed;
.pinerc: in gebruik door de mailreader pine;
.Xdefault: in gebruik door diverse X-programma's.

"Batch"-bestand onder Linux aanmaken:

Open de Asci editor bv "pico start"
Tik je tekst
Sla het bestand op met Control-X
Geef het execute-rechten met "chmod +x <scriptfile>"
Start het bestand met ./start ( bijvoorbeeld )

Tips!

Als je scherm is volgelopen of je hangt.. Tik blindeling 'reset' in en je hebt je console terug :]
Onder root 'dmesg' krijg je belangrijke meldingen van de kernel te zien
'at' is een commando om bepaalde programma's op bepaalde tijden te laten uitvoeren

export PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/root/bin:/sbin"

X:

xf86config , xf86setup , Xconfigurator ( om je resolutie van X te veranderen )

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Chmod en chown rechten aanpassen (web) server via ssh of terminal
Backups using Rsync, Bash & Cron
Route add in Linux
ifconfig
Nagios installeren op CentOS 7
PureFTPD installeren Fedora 11
De meestgebruikte console opdrachten in Linux
Server Monitoren met Munin en Monit op Fedora 12
Webmin kan user's mailbox niet benaderen
WordPress bestandsrechten
Artikel details
Artikel ID: 179
Categorie: Linux
Zoekwoorden
Datum toegevoegd: 22-May-2013 00:57:28
Aantal bekeken: 1095
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (22)

 
« Ga terug