De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

Linux commando overzicht

Oplossing Hier een overzicht van de veel gebruikte commando's. Een beter overzicht vindt je hier: http://www.oreillynet.com/linux/cmd/

Bestandsbeheer:

cp ( copy )
mv ( move )
ls ( list )
rm -R dirnaam/ ( hele directory weghalen )
rm -rf dir dir weghalen ( zonder te vragen voor iedere file )
rm file ( file weghalen )
find . -name bestand
whereis **
updatedb ( of 'createdb' = index van alle bestanden aanmaken ) (findutils moet geinstalleerd zijn!)
locate ( zoeken in de index )

Bestandsbeheer2:

pico filename (teksteditor) (pine moet geinstalleerd zijn)
echo > test.php (leegmaken)
echo commando >> test (commando toevoegen aan test)
cat file >> file2 (inhoud file in file2 zetten)

CommandoBeheer:

commando1 ; commando2 ; commando3 ( meerdere commando's tegelijkertijd uitvoeren )
grep ( bepaalde informatie ergens uitzoeken )
grep "modprobe scsi" ./* -r (informatie zoeken uit de files * en in subdirs)
history | grep configure ( alle history oproepen met de commandline configure )
cat /home/INSTALL | grep -A25 "QUICK INSTALL (Hoofdstuk opvragen, Static)"
strace /usr/local/apache/bin/httpd
diff filename1 filename2 (files vergelijken op inhoud)
cat /proc/mdstat ( processen bekijken -> /proc )

Bestandsrechten, chmod:

ls -al ( zie je de rechten van de bestanden )

het bestandstype is (- = gewoon bestand, d = directory, l = link, enz.); rwx zijn de permissies voor de eigenaar van het bestand (read/lezen, write/schrijven, execute/uitvoeren); r-x zijn de permissies voor de groep van de eigenaar van het bestand (read, execute); (Ik ga het niet hebben over het begrip groep, je kunt zolang je beginner bent zonder ;-0 r-x zijn de permissies voor alle andere gebruikers (read, execute).

De directory /bin heeft ook permissies: zie sectie Directory Permissies voor verdere details. Daarom kun je het bestand /bin/ls niet verwijderen tenzij je root bent: je hebt geen permissie om dat te doen. Het commando voor het wijzigen van de bestandspermissies is:

$ chmod <wieXperm> <file>

'wie' is u (user, dat is de eigenaar), g (group), o (other=anderen), X is of + of -, perm is r (read), w (write), of x (execute). Algemene voorbeelden van chmod zijn:
$ chmod +x bestand

hiermee wordt de execute permissie voor het bestand ingesteld.

$ chmod go-rw bestand

hiermee wordt de read en write permissies voor iedereen behalve de eigenaar ingesteld.

$ chmod ugo+rwx bestand

dit geeft iedereen read, write en execute permissie.

# chmod +s bestand

hiermee wordt een zogenoemd ``setuid'' of ``suid'' bestand aangemaakt--- een bestand dat iedereen uit mag voeren met de privileges van de eigenaar. Je zal ongetwijfeld root suid bestanden tegenkomen; dit zijn vaak belangrijke systeembestanden, zoals de X-server.
Een beknoptere manier om naar permissies te refereren is met cijfers: rwxr-xr-x kan worden uitgedrukt als 755 (iedere letter correspondeert met een bit: --- is 0, --x is 1, -w- is 2, -wx is 3...). Het ziet er moeilijk uit, maar met wat oefening zal je het concept begrijpen. root, als superuser, kan de bestandspermissies van iedereen wijzigen. LMP.

Modules laden:

insmod (module in de kernel stoppen)
modprobe ( module laden )
modprobe -c ( overzicht alle modules )
lsmod ( zien welke modules er zijn geladen )
rmmod ( module unloaden )
/lib/modules/2.x.x/*. ( path modules )

Netwerkbeheer:

ifconfig eth0 hw ether 00:10:A7:18:A6:D1 (mac adres aan kaart knopen)
ifconfig eth0 129.125.103.216 netmask 255.255.0.0 (vast ip onder mask 255.255.0.0
route add default gw 129.125.103.251 metric 1 (gateway toevoegen)
netstat ( -a )
netstat -ea (zie een mooie lange lijst met alle processen in beeld)
ifconfig -a
tcpdump icmp
route ( lijst te zien welke Ip wat doen en forwarden )
route delete IP ( een routing weghalen )
ifconfig ( lijst met ip gegevens )
dhcpcd -n eth0 ( ipconfig /renew op eth0 )
ifconfig eth0 up / down ( je eth0 interface neerleggen of weer activeren )

Procesbeheer en Servicesbeheer:

ps -a ( list alle processen )
ps -eaf (zie een nog mooiere lijst met alle processen)
top -u apache (procesmonitor van alle processen onder gebruiker apache)
kill -09 # process nummer
killall httpd (beeindig alle httpd processen)
chkconfig --del httpd ( bv httpd met uit te zetten )
ntsysv
dig ( dns testen -> dig @e.root-servers.net . ns >root.hints )
nslookup ( dns testen )
hostname ( hostname -s -> om je hostname mee te bekijken en te veranderen )
lsof | grep LI ( geeft alle porten weer )

Bak Restarten en Afsluiten:

shutdown -h now ( shutdown )
shutdown -r now ( restart )
reboot ( restart )

SchijfBeheer:

df -h ( diskspace )
hdparm -t /dev/hda ( test snelheid hd )
quota -a ( space op shell )
mount
/dev/hda: 1e drive (master) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdb: 2e drive (slave) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdc: 1e drive (master) op de 2e (secondary) ide-controller
/dev/hdd: 2e drive (slave) op de 2e (secondary) ide-controller
fsck /hda2 ( bv hda2 scandisken )
fdisk ( partities indelen )
mke2fs ( partities formateren )
hdparm -c1d1X69 /dev/hda (udma activeren op hda)
du -skh * (directorysize weten)

In- en Uitpakken:

rpm --rebuilddb ( rpm database vernieuwen )
rpm -ivh rpm (install)
rpm -Uvh rpm (upgrade)
gunzip *.tar.gz ( uitpakken )
tar -xvf .tar ( uitpakken )
tar -zxvfz gunzip *.tar.gz ( meteen een gzip uitpakken )
tar -cf Create File
tar tf <archive_name.tar> | less ( tonen van de inhoud )
gzip 'file' ( bestandje inpakken )

#tar inpakken:
tar --create --verbose --file=bestandsnaam.tar directory

#gzip inpakken:
tar cfz bestandnaam.tar.gz directory

#inhoud bekijken:
tar tf bestandsnaam.tar.gz | less

#bestandnaam.tar.gz uitpakken naar /home/test/
tar zxvf bestandsnaam.tar.gz --directory=/home/test/

#Zip file uitpakken
unzip bestandsnaam.zip -x

Gebruikersbeheer:

useradd -c "Piethein Strengholt" piethein
userdel piethein
passwd piethein
whoami ( welke user ben ik )
groupadd groepnaam
rechten root verkrijgen met 'su' + password
'quota' en 'edquota' ( diskpercentages instellen voor users.. ook /etc/fstab aanpassen! )

Files Linken ( Symbolische Links, Snelkoppeling ala Windows maken )

ln -s locatie1 locatie2 ( om iets te linken..)

bv je wilt overal irc kunnen starten:

ln -s linux-2.4.20 linux
ln -s /usr/local/bin/irc /sbin/irc
ln -s /usr/local/bin/irc /bin/irc

Om een symbolische link aan te maken:
$ ln -s <bestand_of_dir> <linknaam>
Voorbeeld:
$ ln -s /usr/doc/g77/DOC g77manual.txt

Info over Server opvragen:

top ( geheugenbeheer )
uptime ( dagen dat server draait )
uname -a ( wat draait er op het systeem )
hostname ( wat is de hostname van de server )
locate -u
echo $PATH ( zien welke path er in mem staat )
free ( zien hoeveelheid geheugen )
free -m (beter leesbaar formaat)

Screen:

Met screen kunnen we programma's op de achtergrond laten doordraaien!
screen -d -m -S server1 ./commando (screen starten onder naam server1)
screen -X -S server1 quit (quit naar server1 sturen)
screen start -> control+A , D (detachen)

Makkelijk Files Ftp-en:

ftp
'prompt' ( dan vraagt ie niet iedere keer om 'y' )
dan 'mget *
wget

ftpwho (om te zien wie er op de ftp allemaal is ingelogd)

Chown:

chown [opties] gebruiker:groep file-of-dir
-R is recursive ( pakt ie alle sub dirs )
chown -R piethein:pietheingroup ./psybnc

chown changes the user and/or group ownership of each
given file, according to its first non-option argument,
which is interpreted as follows. If only a user name (or
numeric user ID) is given, that user is made the owner of
each given file, and the files' group is not changed.

Handige Proggies

bandmon
nmap -O statistics.dedigate.com
ettercap

Sendmail:

killall -9 sendmail
sendmail -bd -q 30

Lilo:

lilo.conf

image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0
label=linux
read-only
root=/dev/hda2

lilo om het weer opnieuw te laden
----------------

Iets compilen:

./configure
make
make install ( uninstall: make uninstall )

Config Files:

/etc/resolv.conf ( nameservers opgeslagen )
/etc/named.conf ( config file van dns - bind )
/etc/nsswitch.conf ( is een lang bestand waarin beschreven wordt waar data vandaan gehaald moet worden )
/etc/fstab ( indeling van partities en hd's )
/etc/issue ( instellen bericht voor inloggen )
/etc/motd ( instellen bericht na inloggen )
/etc/profile ( instellen $PATH en andere variabelen,enz )
/etc/bashrc ( instellen aliassen en functies, enz )
/home/homedir/.bashrc ( instellen van je aliassen + functies )
/home/homedir/.bash_profile of
/home/homedir/.profile ( instellen omgeving + starten van programma's )
/etc/inetd.conf ( kan je telnet, ssh en ftp op andere porten laten draaien )
/etc/lilo.conf ( Instellingen Lilo ( bootmenu )
/var/www ( www-dir van Apache )
/etc/cron.daily/slocate.cron
/usr/src/linux ( kernel-2.2.20-i686.config -> config kernel file )
/etc/sshd_config ( port veranderen ssh ! )
/var/log/messages ( log van boot etc )
/usr/src/linux/ ( map met config files voor compilen nieuwe kernel )
/etc/motd -> welcome message SSH ( bij telnet naar server/bak )

.ProgNaamRc ( Instellingen bepaalde proggies )
.inputrc: gebruikt door bash voor het definiëren van key bindings;
.xinitrc: gebruikt door startx voor het initialiseren van het X Window System;
.fvwmrc: in gebruik door de window manager fvwm.
.joerc, .jstarrc: in gebruik door de editor joe;
.jedrc: in gebruik door de editor jed;
.pinerc: in gebruik door de mailreader pine;
.Xdefault: in gebruik door diverse X-programma's.

"Batch"-bestand onder Linux aanmaken:

Open de Asci editor bv "pico start"
Tik je tekst
Sla het bestand op met Control-X
Geef het execute-rechten met "chmod +x <scriptfile>"
Start het bestand met ./start ( bijvoorbeeld )

Tips!

Als je scherm is volgelopen of je hangt.. Tik blindeling 'reset' in en je hebt je console terug :]
Onder root 'dmesg' krijg je belangrijke meldingen van de kernel te zien
'at' is een commando om bepaalde programma's op bepaalde tijden te laten uitvoeren

export PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/root/bin:/sbin"

X:

xf86config , xf86setup , Xconfigurator ( om je resolutie van X te veranderen )

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Chmod en chown rechten aanpassen (web) server via ssh of terminal
Backups using Rsync, Bash & Cron
Kernel
Route add in Linux
ifconfig
Nagios installeren op CentOS 7
Basiskennis
PureFTPD installeren Fedora 11
Nagios installeren op Fedora 12
Server Monitoren met Munin en Monit op Fedora 12
Artikel details
Artikel ID: 179
Categorie: Linux
Zoekwoorden
Datum toegevoegd: 21-May-2013 21:57:28
Aantal bekeken: 1656
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (23)

 
« Ga terug