De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

De meestgebruikte console opdrachten in Linux

Oplossing Ook worden er nog enkele handige programmatjes die binnen in een console draaien uitgelegd.
 • De texteditor Vi: Deze text editor is op elke Linux console beschikbaar.
 • Als u 'nog' meer info over een bepaalde opdracht wenst kunt u de optie --help gebruiken of de man-pages bekijken.
  Ze werden alfabetisch gerangschikt.
  -A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z-

  terug naar overzicht


  Syntax: opdracht [optionele parameters] verplichte parameters
  • A

   • adduser gebruikersnaam

    adduser schrijft een nieuwe gebruiker in. Afhankelijk van de distributie werkt deze opdracht interactief. (met een wedervraaf van dit programma na elke invoer van root) dan wel volautomatisch. rootpermissie nodig


   • alias [afkorting [ = opdracht]]

    alias definieert een nieuwe afkoring of geeft betekenis van een reeks gedefinieerde afkortingen. Wanneer alias zonder verdere parameters wordt gebruikt, worden alle gedefinieerde afkortingen weergegeven. alias is een bash-opdracht.
    vb: alias ll="ls -l" definieert de afkorting 'll' voor de opdracht 'ls -l'.


   • apropos onderwerp

    apropos levert een lijst van alle man-documenten die informatie bevatten van een bepaald onderwerp.

   terug naar top


  • B

   • badblocks device blocks

    badblocks controleert het door blocks gegeven aantal blokken van de gegevens-drager met randapparatuur bestand device. Deze opdracht wordt in de eerste plaats gebruikt om diskettes te controleren.


   • bunzip2 bestand.bz2

    bunzip2 decomprimeerd een bestand dat met bzip2 werd gecomprimeerd. Daarbij wordt automatisch het achtervoegsel .bz2 verwijderd. bunzip2 = bzip2 -d.


   • bzip2 bestand

    bzip2 is een opdracht voor het comprimeren van bestanden. Het comprimeert 20 tot 30% beter dan gzip


   terug naar top


  • C

   • cat bestanden

    cat toont de inhoud van het aangegeven tekstbestand op het beeldscherm. Bij langere tekstbestanden bent u beter af met more en less.
    cat wordt ook gebruikt om meerdere bestanden samen te voegen.
    vb:cat deel*.tex > totaal.tex
    Deze opdracht voegt bestanden deel1.tex en deel2.tex samen tot totaal.tex.


   • cd [map]

    cd<.i> change directory maakt de aangegeven map tot de huidige map. Wanneer geen map wordt gespecifieerd maakt cd de thuismap van de gebruiker tot de huidige map. cd - gaat één map terug.


   • chgrp [opties] groep bestanden

    Door chgrp gaan de opgegeven bestanden tot een andere groep behoren. De eigenaar van een bestand kan dit alleen aan zijn eigen groep toekennen. Voor een gebruiker is deze opdracht dan ook alleen interessant wanneer zij of hij tot meerdere groepen behoren. root doet deze toekenningen.
    -R of
    --recursive
    Deze optie wijzigt de toekenning voor alle bestanden in alle deel-mappen.


   • chmod[opties] wijzigingen bestanden

    chmod wijzigt de negen toegangsbits van bestanden.

    u(user),g(group),o(others): rwxrwxrwx (volgorde is: user:read write execute / group:read write execute / others: read write execute)
    ipv x kan ook s gebruikt worden. (setuid) dit zorgt dat het uitgevoerde programma zich gedraagt alsof het door de eigenaar werd uigevoerd.
    Als alternatief kunt u werken met octale getallen. Zo is 777 hetzelfde als rwxrwxrwx en 660 rw-rw----.


   • chown [opties] gebruikersnaam[.gebruikersgroep] bestanden

    chown wijzigt de eigenaar en (facultatief) ook de gebruikersgroep van een bestand. Een andere eigenaar kan alleen door root aan een bestand worden toegekend. Een andere group (chgrp) kan ook door andere gebruikers worden toegepast.


   • cksum bestand

    cksum checksum bepaalt de testsom en de lengte van een bestand in bytes. Dit kunt u gebruiken om te testen of twee bestanden identiek zijn.


   • clear

    Veegt het scherm leeg


   • cmp
    cmp vergelijkt de inhoud van twee bestanden byte voor byte en levert de positie van de eerste afwijking. -c geeft het eerste teken waarin de bestanden verschillen.
    -l geeft een lijst van alle afwijkingen.


   • compress [opties] bestand

    compress comprimeert of decomprimeert het aangegeven bestand. Bij gecomprimeerde bestanden wordt het achtervoegsel .Z toegevoegd.
    -d decomprimeert het bestand. (= uncompress)


   • cp [-opties] bron doelbestand (of) [opties] bestanden doelmap

    cp wordt gebruikt om bestanden te kopiëren. Bij afzonderlijke bestanden (dus zonder joker tekens) kan aan het gekopiëerde bestand een andere naam worden gegeven.
    -a alle attributen van het oorspronkelijke bestand worden opgenomen.
    -b aanwezige gelijknamige bestanden worden niet overschreven. Hernoeming gebeurt door ~-teken toe te voegen.
    -d kopieert bij een verbinding alleen de verbinding en niet het echte bestand.
    -i vraagt om toestemming voordat reeds aanwezige gelijknamige bestanden worden vervangen.
    -l creëert vaste verbindingen (hard links) in plaats van bestanden te kopiëren. ln doet hetzelfde.
    -R kopieert alle deel-mappen en alle daarin bevatte bestanden.
    -s creëert een symbolische link.
    -u update een bestand. Het wordt enkel vervangen als het nieuwer is.


   • cpio opdracht [opties] [patroon]

    cpio is voor een reserve kopie te maken van hele bestanden.
    Het raakt echter in de verdrukking door het meer populaire tar maar heeft toch zijn voordelen.


   terug naar top


  • D

   • date [opties] [tijd]

    date geeft de huidige datum en tijd aan en/of wijzigt deze gegevens. ( Een verandering mag alleen door root worden uitgevoerd ) -s wijzigt de tijd en ingestelde datum ipv deze weer te geven.


   • dd [opties]

    dd transporteert gegevens tussen verschillende opslagmedia. (vaste schijf, diskette,...) en voert daarbij desgewenst een conversie van gegevens uit. Dit kan gebruikt worden voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende platformen.
    dd kan niet alleen afzondelijke bestanden kopiëren, maar ook gegevensdragers rechtstreeks benaderen. Daarmee kunnen hele (partities van) harde schijven worden gekopieerd, de startsector van de vasteschijf worden gewijzigd enz. Op de betreffende diskettte of vaste schijf hoeft geen bestandensysteem te zijn aangebracht.
    Als dd zonder opties wordt gebruikt leest het de gegevens uit de standaardinvoer het toetsenbord met (ctrl)+(z) als afsluiter en schrijft het naar de standaard uitvoer.(beeldscherm)
    Let op dat de opties zonder koppelteken worden ingegeven.
    conv=modus converteert de gegevens tijdens het kopieren. Voor modus zijn verschillende instellingen toegestaan. Waaronder lcase, ucase, swap enz...
    bs=n blok grootte van in- en uitvoer. Dit geeft aan hoeveel bytes telkens in één doorgang gelezen of geschreven moeten worden.
    count=n kopieert slechts n blokken.
    ibs=n legt de blok groote van het invoerbestand vast.
    if=bron bestand bron bestand
    obs=n blok grootte van het uitvoerbestand.
    of=doelbestand doelbestand.
    vb: dd if=disk1140 of=/dev/fd0
    Deze opdracht maakt een boot-disk van een gedownload disk image.


   • df [opties]

    df geeft locaties en vrije diskruimte.
    -i geeft vrije in-odes ipv in kB vrije ruimte.


   • diff [opties] bestand1 bestand2

    diff vergelijkt twee tekstbestanden en geeft een lijst met verschillen
    -b beschouwt meerdere aaneengesloten spaties als één spatie.
    -w negeert spaties en interlinies volkomen


   • dmesg

    De mededelingen van Linux tijdens de startprocedure kunnen nadien met dmesg worden bekeken.
    Ook altijd te vinden in /var/log/messages


   • du [opties] [map]

    du geeft info over grootte van bestanden of mappen.


   • dumpe2fs device

    dumpe2fs geeft een massa informatie over een bestanden-systeem van het type ext2.


   terug naar top


  • E

   • e2fsck [opties] device

    e2fsck controleert een bestandsysteem van het type ext2 en voert eventueel reparaties uit. Deze opdracht wordt eventueel door fsck gestart.
    De belangrijkste eigenschappen worden bij fsck uitgelegd.


   • echo tekenreeks

    echo geeft een tekenreeks weer op het scherm. Dit wordt veel gebruikt in zogenaamde shell-scripts.


   • expand [opties] bestand

    expand vervangt in een bestand het aantal tabulatoren door spaties.
    -n geeft de tabulator stand aan op n-tekens.


   • expr uitdrukking

    expr evalueert de gegeven uitdrukking rekenkundig.
    vb:$expr 3 * 3
    Geeft als resultaat 9 ;-)


   terug naar top


  • F

   • fdformat [-n] diskettestation

    fdformat formateert een diskette op het laagste niveau. Nadien kan met mformat of mkfs een bestandensysteem worden aangebracht.
    -n voorkomt controle van het schrijfopervlak op fouten.
    fd format /dev/fd0


   • fdisk [opties] [device]

    fdisk partitioneert een harde schijf. (voor meer info zie installatie)


   • find [toegangspad] [zoekopties]

    find is een zeer krachtige zoekfunctie. Omdat dit zo uitgebreid is kunt u best de optie -help gebruiken. Dit geeft een uitgebreid verslag van alle opties.


   • free

    free geeft aan hoe het beschikbare virtuele werkgeheugen (RAM plus wissel-opslag) wordt gebruikt.


   • fromdos bestand (of) < bron > doel

    fromdos vervangt alle combinaties van carriage return en linefeed door één linefeed.
    zie ook recode en todos


   • fsck [opties] device

    fsck [opties] device

    fsck gaat de consistentie van het bestanden-systeem na en voert reparaties uit.
    Afhankelijk van het bestandensysteem voert fsck e2fsck, fsck.xias of
    fsck.minix
    uit.
    De opdracht kan enkel door root worden uitgevoerd . Fsck wordt bij het opstarten automatisch uitgevoerd na een te bepalen aantal opstarts of verstreken tijdsperiode.
    U kunt de opdracht niet uitvoeren op een gemount systeem. U moet dus eerst de opdracht umount uitvoeren. Als er na reparatie gehavenden bestanden zijn kunt u deze terug vinden in de map lost+found.
    -A controleert alle in /etc/fstab genoemde bestanden systemen.
    -t type geeft het type van bestand-systeem aan. (ext2,minix,xias)
    -n beantwoord automatisch alle verzoeken tot uitvoering met nee.
    -p voert reparaties uit zonder toestemming te vragen
    -y beantwoord automatisch met ja.


   terug naar top


  • G

   • grep [opties] zoekpatroon bestand

    grep doorzoekt de aangeduide tekstbestanden met behulp van het zoekpatroon. Grep kan met Find worden gecombineerd om alle bestanden die aan bepaalde condities voldoen te doorzoeken op bepaalde tekstpassages.
    vb: grep -c 'program[[:space:]]*(.*)' *.c
      of
    find -name '*.c' -exec grep -c 'program[[:space:]]*(.*)'
      of
    find -name '*.c' -print0 | xargs -0 grep -c ...n


   • groeps

    groups toont alle gebruikersgroepen waar de gebruiker deel van uitmaakt.
    Zowel /etc/passwd en /etc/group wordt doorzocht.


   • gunzip [opties] bestand

    is het zelfde als gzip met de optie -d.


   • gzip [opties] bestand

    gzip comprimeert en decomprimeert het aangegeven bestand. Het geeft de extentie .gz.
    gzip is enkel geschikt voor het comprimeren van 1 bestand. Indien u meerdere wilt comprimeren dient u ze eerst te archiveren met de tar opdracht.
    -c laat het te (de)comprimeren bestand ongewijzigd maar stuurt het resultaat naar de standaard uitvoer. (beeldscherm)
    -d decomprimeren.
    -r (de)comprimeerd ook de deel-mappen.
    -n --fast, --best snelheid van (de)comprimeren.


   terug naar top


  • H

   • halt [opties]

    halt beëindigd alle lopende processen. Linux maakt halt en reageert niet meer op invoer!


   • hostname [computernaam] hostname toont of wijzigt de huidige netwerknaam van het systeem. -a geeft de volledige computernaam. (inclusief domeinnaam).


   terug naar top


  • I

   • id

    id geeft naam, id nummer van gebruiker samen met de group waartoe hij behoort en andere gebruikersgroupen waar hij permissies heeft.


   • info

    info start het helpsysteem. Veel interessante informatie is hier te vinden!


   terug naar top


  • K

   • kill [-s signaal] procesnummer

    kill verzendt signalen naar lopende processen. Indien geen opties worden gegeven wordt het proces abrupt beëindigd.
    -s SIGKILL geeft het proces de kans om eerst nog wat opruimwerkzaamheden te veruchten.
    -s SIGHUP geeft een proces de opdracht om zijn configuratie bestand terug te lezen en te evalueren. Dit maakt het mogelijk om instellingen door te voeren zonder het programma te herstarten.


   terug naar top


  • L

   • ldd programmabestand

    ldd toont alle voor de uitvoering van het programma vereiste bestanden ( inclusief hun toegangspad ).


   • less [opties] bestand less geeft het aangegeven tekstbestand weer in pagina's. Het is een krachtigere variant van more vb: ls -l | less
    Geeft de listing van de huidige map pagina per pagina weer.
    De belangrijkste opdrachten binnen less zijn:
    h-toets: geeft help weer.
    enter: volgende pagina.
    b-toets: vorige pagina.
    q-toets: beëindigen van less.


   • ln [opties] bron [doel] of [opties] bestanden doelmap

    ln creëert vaste if symbolische verbindingen naar bestanden of mappen.
    U kunt met cp het zelfde doen als je de opties -l of -s gebruikt.


   • lpr bestand

    lpr drukt een bestand af op een juist geconfigureerde printer.
    U kunt dit ook met cat bestand /dev/lp1. Als u printer de naam lp1 heeft in de configuratie.


   • locate patroon

    locate wordt gebruikt om snel bestanden te zoeken. Omdat het werkt met een database werkt het veel sneller als de find opdracht.
    updatedb maakt de database ( locatedb ) klaar.
    Afhankelijk van je systeem kun je deze regelmatig automatisch laten updaten door crond.


   • logname

    logname toont de login gebruikersnaam.


   • logout

    Met logout beëindigd een bepaalde gebruiker zijn aanmelding.
    '[ctrl]+d' doet het zelfde.


   • ls [-opties] [toegangspad]

    ls geeft een lijst weer van de huidige of aangegeven map.
    <-a>: Toont ook verborgen bestanden.
    <-d>: Toont enkel de mappen.
    <-i>: Toont als extra aanvulling de inode.
    <-l>: Geeft lange aanduidingen.
    vb: ls -l Dit geeft bijvoorbeeld volgende weergave:
    -rw-r----- 1 hans users 4582 Jan 11 15:10 Linuxbelgium.text


   • lsattr [opties] bestanden

    Geeft atributen van bestanden weer.


   terug naar top


  • M

   • man [groep] [opties] naam

    man geeft de elektronische documentatie voor de aangegeven opdracht. Door een groep te definiëeren kan men de weergave beperken.
    Belangrijke groepen:
    1: gebruikers opdrachten. 5: configuratie- bestanden. 8: systeembeheer. -a: toont alle man-doucumenten in het systeem beschikbaar.


   • mkmod device {bc} majornummer minornummer

    mkmod creëert een nieuw randapparatuurbestand. Deze bevinden zich in /dev en dienen voor het beheer van randapparatuur in Linux. (vaste schijven, seriëre en parallelle poorten, RAM, enz). majordevicenumber en minordevicenumber geven het stuurprogramma (driver) aan dat toegang heeft tot dit apparaat.
    De tekens b (Engels: block) en c (Engels: character) geven aan of het apparaat gebufferd of niet gebufferd werkt. root permissies vereist!


   • mkswap partitie/bestand

    mkswap richt een partitie in (dev/...) of een bestand als wisselgebied.


   • more

    more geeft de inhoud van een tekstbestand paginagewijs weer.
    De belangrijkste opdrachten binnen more zijn:
    h-toets: geeft help weer.
    enter: volgende pagina.
    b-toets: vorige pagina.
    q-toets: beëindigen van more.


   • mount [opties] randapparatuur map

    mount koppelt een bestandensysteem van een gegevensdrager (floppy, cdrom, harddisk, enz) aan het totale bestandensysteem. Deze werkt sterk samen met de file /etc/fstab.
    -r mount als read-only.
    -t bestandssysteem geeft het type bestandssysteem aan. (ext2, msdos, vfat,hpfs, iso9660, ...)


   • mread dosbestand linuxbestand

    mread kopieert het aangegeven bestand van de MS-DOS-diskette in het Linux-bestandssysteem.
    Deze opdracht is een variant van mcopy


   • mtools

    mtools is een verzameling van MS-DOS toolsvoor MS-DOS disketten:
    mattrib attrib opdtacht van MS-DOS.
    mcd cd (Change Directory) opdracht van MS-DOS.
    mcopy copy opdracht van MS-DOS.
    mdel del (delete) opdracht van MS-DOS.
    mdir dir opdracht van MS-DOS.
    mformat format opdracht van MS-DOS.
    mlabel label opdracht van MS-DOS.
    mmd md (make directory) opdracht van MS-DOS.
    mrd rd (remove directory) opdracht van MS-DOS.
    mren ren (rename) opdracht van MS-DOS.
    mtype type opdracht van MS-DOS.


   • mv bron doel of bestanden doelmap

    mv geeft een nieuwe naam aan een bestand of verplaatst één of meerder bestanden naar een andere map.
    -b maakt backup. (= toevoegen van ~).
    -i vraagt toestemming voor reeds aanwezige bestanden met gelijke naam te overschrijven.


   • mwrite linuxbestand dosbestand

    mwrite kopieert een bestand uit het linuxsysteem naar een MS-DOS diskette.


   terug naar top


  • N

   • nice [opties] programma nice zet het aangegeven programma in werking met een verhinderde of verhoogde prioriteit. Dit wordt meestal gebruikt om niet dringende achtergrondprocessen te starten.
    +/- n prioriteits waarde: -20 = hoogste +19 laagste. (waarden kleiner als 0 enkel voor root)


   • nl [opties] bestand

    nl nummert alle niet-lege regels van het aangegeven tekstbestand. Vele optie mogelijkheden


   terug naar top


  • P

   • passwd [username]

    Het gebruik van passwd zonder parameter maakt het mogelijk om het paswoord van de huidige gebruiker aan te passen. Het nieuwe paswoord wordt in /etc/passwd in geheimschrift genoteerd. De variant om een paswoord te wijzigen van een andere gebruiker is enkel toegestaan door root. U kunt als root ook aangeven dat een bepaalde gebruiker geen wachtwoord moet ingeven om zich aan te melden.


   • ps [opties]

    ps geeft een overzicht van alle lopende processen (=werkende programma's). Deze opdracht is vooral samen met kill geschikt om vastgelopen programma's te beëindigen.
    -a toont ook processen van andere gebruikers.
    -l toont diverse aanvullende gegevens. (geheugengebruik, prioriteit, enz...)
    -m toont geheugen gebruik.
    -u toont naam van gebruiker en andere uitgebreidere info.
    -x toont ook de beheersprocessen van het Linuxsysteem.


   • ps [opties] [pid]

    pstree toont de boomstructuur van de lopende processen. Zo wordt snel duidelijk welk proces door welk werd gestart.


   • pwd

    pwd geeft aan welke map de huidige map is.


   terug naar top


  • R

   • reboot [opties]

    reboot stopt alle lopende processen en start de computer opnieuw.


   • recode lettertype1: lettertype2 bestand of lettertype1: lettertype2 < bron > doel

    recode voert een conversie van lettertypen uit.
    -l geeft de hele lijst van beschikbare typen.


   • restorepalette

    restorepalette herstelt het VGA-kleurenpalet voor de tekstmodus. Dit is bij sommige grafische kaarten nodig na terugkomst van X.


   • rm [opties] bestanden

    rm verwijdert de aangegeven bestanden. Mappen worden (voorzover optie -r niet gebruikt is) niet verwijderd.
    -f verwijderd zonder vragen ook mappen.
    -i vraagt vooraf voor toestemming voor ELK bestand.
    -r verwijderd alle bestanden en deelmappen!


   • rmdir [opties] map

    rmdir verwijdert de aangegeven map. Dit werkt enkel voor lege mappen. Het is dus veiliger in gebruik als rm met -r optie!
    -p verwijdert ook deelmappen op voorwaarde dat deze geen bestanden bevatten!


   terug naar top


  • S

   • sed [opties] opdracht [< bron > doel]

    sed is een zogenaamd bewerkingsprogramma van stromen tekens. (streaming editor) Het wordt gebruikt om bepaalde tekens of combinaties te vinden in een brontekst.


   • set

    set toont een lijst met alle beschikbare opdrachten die de interpretator kent.


   • setfont lettertype

    setfont leest een letttertype uit de map /usr/lib/kbd/consolefonts en activeert deze in VGA-tekstmodus.
    vb: setfont default8x9
    Voor een 50-regelige tekstmodus.


   • setterm [optie]

    setterm verandert instellingen van een tekstscherm van het besturingssysteem. Zonder opties geeft het een lijst met alle opties waaronder:
    -blank n na n minuten start screen-saver.
    -clear maakt het scherm leeg.
    -invertscreen on of off inverteert de weergave.


   • shutdown [opties] tijdstip [mededeling]

    shutdown is de veiligste mannier om het Linux te stoppen. Tijdstip is in uren en minuten (hh:mm) of het sleutelwoord now voor onmiddellijke stop. Dit kan enkel door root worden toegepast. De andere gebruikers krijgen een boodschap. Alle processen krijgen ook een boodschap. Sommige zullen automatisch reserve kopiën maken.
    -c breekt een reeds gestarte afsluiting terug af.
    -f als -r maar sneller.
    -h na het afsluiten van het systeem wordt halt gehouden, de computer reageert niet meer op invoer. Na de mededeling 'system halted' kan men de machine uitschakelen.
    -n voert het afsluiten van het besturingssysteem bijzonder snel uit. (Zonder uitvoer van Init-V processen)
    -r onmiddellijke herstart na het afsluiten.
    -t seconde legt vast hoelang gewacht moet wordentussen het signaal met de waarschuwingen en het sygnaal gericht op het daadwerkelijke stopzetten van een proces.


   • sort [opties] bestand

    sort sorteert de inhoud van een bestand en geeft het resultaat op het beeldscherm. LET OP: sort bestand > bestand werkt niet correct. Bestand wordt zo gewijzigd. U moet via een andere bestandsnaam omwerken.
    sort bestand > bestandx werkt dus wel.


   • split [opties] bestand [doelbestand]

    split splitst het aangegeven bestand in verschillende afzonderlijke bestanden.
    -b n splitst het bestant na n bytes
    -C n splitst ook na n bytes maar breken steeds af op het einde van een regel. Daardoor zijn de bestanden meestal enkele bytes kleiner.
    vb: split -c 1430k backup.tar disk.
    Splitst het bestand backup.tar in bestanden van 1430kB en geeft ze de namen disk.aa, disk.ab enzovoort.
    vb: cat disk.* > total.tar
    Voegt de afzonderlijke bestanden weer tot het totale bestand s


   • su [opties] [user]

    De opdracht su (substitute user) zonder opties zorgt voor een overgang in de root-modus.


   • sum bestand

    sum berekent een testgetal van 16 bits en stelt het aantal blokken vast dat het bestand in beslag neemt.


   • swapoff device

    swappoffr desactiveert het wisselbestand.


   • swapon device

    swapon activeert de aangegeven partitie of bestand als wisselbestand.


   • sync

    Als de afsluiting van Linux niet mogelijk is. (shutdown, reboot en halt zijn niet uitvoerbaar) Is sync de enigste oplossing om het systeem veilig te stellen voor u de stekker uitplugd!


   terug naar top


  • T

   • tac bestand

    tac toont een bestand achterstevoren op het beeldscherm.


   • tar actie [opties] bestanden (of) mappen

    tar voegt bestanden samen (archiveert) of hele mappen.
    Omdat tar met de kuiste opties de bestanden ook kan comprimeren met compress of gzip is dit programma vergelijkbaar met typische DOS compressieprogramma's.
    Acties
    -c creert een nieuw archief. gelijknamige worden overschreven
    -d vergelijkt de bestanden uit het archief met huidige map.
    -r uitbreiden van het archief met aanvullende bestanden.
    --delete verwijdert bestanden uit het archief.
    -t toont de inhoud.
    -u uitbreiden van het archief en uitvoeren (tergelijktijdig) van wijzigingen .
    Opties
    -C map plaatst de aan het archief onttrokken bestanden in de aangegeven map ipv de huidige map. -f bestand gebruikt het aangegeven bestand als archief.
    -I comprimeert of decomprimeert met bzip2
    -W stelt de correctheid van de zojuist gearchiveerde bestanden vast.
    -z comprimeert of decomprimeer met gzip. (*.tgz)
    vb: tar -xzf backup.tgz
    Decomprimeert en pakt het archief uit.


   • todos bestand of < bron > doel

    todos voegt een CR in na elke linefeed.


   • tty

    tty toont de randapparatuurnaam van een opdracht interpreter.
    Textmodus: /dev/tty1 tot en met /dev/tty8
    In Xterm: /dev/ttypn


   • tune2fs [opties] device

    Met tune2fs kunt u opties geven aan het ext2 bestandensysteem.
    -c n Geeft aan hoeveel keer het systeem gemount moet zijn alvoerens controle.
    -i n Geeft aan om de hoeveel dagen er een contole moet zijn.
    -m n Geeft aan hoeveel procent van het bestandensysteem voor root moet worden gereserveerd.
   • Dit mag men enkel aanroepen op een niet gemounde partitie.

   terug naar top


  • U

   • umount device of map

    Om een partitie of directory of toestel te unmounten zie ook: mount


   • unalias afkorting

    unaliasl maakt een met alias gemaakte alias ongedaan.


   • uname opties

    uname geeft de naam van het besturingssysteem weer. (maw: Linux)
    -a geeft alle beschikbare informatie over dit besturingssysteem weer.


   • uncompress bestand

    uncompress decomprimeert een met compress gecomprimeerd bestand.


   •  
    Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
  Gerelateerde artikelen Gewiste bestanden, herstellen, terughalen
  VI
  Backup en restore met tar
  Hernoemen meerdere bestanden
  Linux commando overzicht
  Grote bestanden versturen
  GNU-utility's
  Mappen beschermen tegen phishing bestanden
  Basiskennis
  Hoe kan ik grote bestanden vinden
  Artikel details
  Artikel ID: 116
  Categorie: Linux
  Zoekwoorden
  Datum toegevoegd: 2-Aug-2003 10:34:30
  Aantal bekeken: 24273
  Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.6/5.0 (15963)

   
  « Ga terug